Generelle turneringsbetingelser

Gældende i alle klubturneringer med mindre andet er bestemt i de enkelte turneringsbetingelser.

Alle turneringer afvikles efter R&A’s regler og Gilleleje Golfklubs lokale regler, herunder eventuelle midlertidige lokale regler.

Deltagere

Klubbens turneringer er åbne for klubbens aktive medlemmer (inkl. pro-er der dog ikke kan deltage i klubmesterskaber). Medlemmer med anden hjemmeklub kan ikke deltage i klubmesterskaberne. Ugedagsmedlemmer betaler greenfee ved deltagelse i weekend og helligdagsturneringer, dog undtagen klubmesterskaberne. Juniorer kan deltage i turneringer fra det kalenderår de fylder 10 år.  Afvikling af en turnering kræver mindst 30 deltagere og enkelte rækker kræver et deltagerantal på mindst 6 – begge begrænsninger dog ikke i mesterskaberne, hvor en række skal bestå af mindst 3 (ved hulspil dog mindst 4).
I de fleste turneringer er der et hcp-max for deltagelsen, se turneringens propositioner, men generelt er det 42,0 for både kvinder og mænd.

Tilmelding

Fra det er muligt via Golfbox og senest indtil 3 dage før turneringen. Tilmelding og betaling kan ske via Golfbox eller undtagelsesvist ved personlig henvendelse til sekretariatet.

Afmelding

Afmelding kan ske via Golfbox eller ved henvendelse til sekretariatet pr. mail eller telefon. Afmelding på selve dagen og når sekretariatet er lukket op til en turnering: Turneringsledelsen kontaktes. Se telefonnummer/mailadresse i Golfbox under turneringens ”info”.
Udeblivelse uden afbud kan medføre 1 spilledags karantæne fra turneringer i det officielle turneringsprogram. Hvis en spiller trækker sig under en turnering, eller før en enkelt runde, uden gyldig grund, anses det som usportslig optræden og sidestilles med udeblivelse.

Startliste

Startliste tilstræbes offentliggjort senest kl. 20.00, 2 dage før på Golfbox.  Ændringer kan forekomme lige indtil turneringens start. Rettidig tilmelding er ikke nødvendigvis det samme som deltagelse, fordi der i en del turneringer er bindinger på hvorledes startlisterne sammensættes. Hvis ikke man er på startlisten, er man automatisk reserve.

Turneringsfee

De fleste turneringer starter med morgenmad og turneringsfeen er derfor typisk 125 kr.

I GolfBox kan du læse flere detaljer om den enkelte turnering og prisen
Turneringsfee betales ved tilmelding.

Starttid

Spilleren skal senest være klar (inkl. afhentet scorekort) til at slå ud til den angivne starttid.

For sent fremmøde: 0–5 min.: 2 straffeslag, >5 min. diskvalifikation. Turneringsledelsen kan dispensere for denne regel, hvis særlige omstændigheder gør sig gældende. I tilfælde af en manglende “starter” ved 1. hul og/eller ved gunstarter, starter holdene selv i henhold til den angivne starttid.

En Pedro i Stablefordturneringer

I tilfælde af at hold mangler en spiller kan en ”Pedro” benyttes: ”Pedro” scorer 1 point på de ulige huller og 2 point på de lige huller.

Afbrydelse af spillet, ved tordenvejr og lignende

Afbrydelse af turnering sker ved lydsignal og lignende. Bolden markeres, og alle spillere søger hurtigst muligt mod klubhuset, hvor turneringsledelsen meddeler om turneringens evt. fortsættelse.
Turneringsledelsen bestemmer suverænt om, og hvornår, spillet evt. skal genoptages. Og i tilfælde af aflysning, hvorledes turneringens evt. resultat opgøres.

Regnvejr på hul 5 i Gilleleje Golfklub

Mobiltelefoni

Det henstilles at mobiltelefonen holdes slukket/sat på lydløs under hele runden. Det er dog, formelt set, tilladt at modtage og foretage et enkelt opkald eller to, så længe det ikke virker forstyrrende. Overdreven brug kan indklages for turneringsledelsen og kan medføre diskvalifikation.

Afstandsmålere, smartphones og lignende

Det er tilladt at anvende udstyr/programmer der alene måler/viser afstande. En smartphone, tablet og lignende må bruges som afstandsmåler, men funktioner og programmer, der medfører en overtrædelse af Regel 4.3, må ikke anvendes.

Langsomt spil

Langsomt spil skal begrænses mest muligt. Et hold skal så vidt muligt holde startintervallet til holdet foran. Taber et hold afstand til holdet foran kan turneringsledelsen give en advarsel til holdet eller en enkelt spiller. En spiller må, efter given advarsel, anvende max. 40 sek. pr. slag, udregnet fra det tidspunkt, spilleren har mulighed for at slå. Ved fortsat forsinkelse, tildeles straf i følgende rækkefølge: 1.gang = 1 straffeslag, 2. gang = 2 straffeslag, 3. gang = diskvalifikation. Men max. 40 sek. pr. slag er det vi generelt tilstræber.

Uret i Gilleleje Golfklub sidder på træningsskuret ved drivingrange.

Persontransporterende køretøjer

Brug af golf buggy og lignende er kun tilladt for spillere, som har fået dispensation af sekretariatet, dvs. er klub-godkendt til brug af buggy/scooter, eller undtagelsesvist af turneringsudvalget forud for turneringen. Spilleren står selv for leje m.v. Spilleren med buggy har ansvar for, at det kun er egne køller/bag og egen forplejning, der medbringes i buggy’en. Overtrædelse medfører diskvalifikation af såvel føreren af buggy’en samt af den spiller, som uden dispensation, benytter buggy’en. Undtagelse: En spiller med buggy-dispensation kan dele buggy’en med sin makker i matcher hvor der spilles fourball/foursomes/greensomes.

Scorekort og hcp

Scorekort skal udfyldes og underskrives i henhold til reglerne. De udfyldte og underskrevne scorekort og afleveres straks efter rundens afslutning til turneringsledelsen (eller evt.  i bakke/postkasse i/ved turneringslokalet). Ulæselige scorekort kasseres (husk at det er tilladt at renskrive et nyt scorekort inden det afleveres i underskrevet form!).
App/online-registrering er mulig så længe de til enhver tid gældende retningslinjer er fulgt. Ved holdspil skal der dog føres mindst ét almindeligt scorekort med alle scores (ikke point) – til korrektur – inden endelig app/online-registrering .

Lige stilling

Hvis ikke andet er angivet i proportionerne, afgøres ”lige stilling” efter ”den matematiske metode” dvs.:
Stableford: Flest point på de sidste – først 18, 9- herefter – 6,3,1 huller – og til sidst lodtrækning.
Slagspil: Bedste nettoscore (score minus forholdsmæssig andel af spillehcp.) på de sidste – først 18, 9- herefter (6,3,1) huller – til sidst lodtrækning.
Hulspil: ”Sudden death play off” startende fra hul 1.
Ved start fra forskellige teesteder er det hul 10-18 der generelt er gældende. Hvis ikke den matematiske metode kan anvendes trækkes der lod.

Præmier

En spiller fortaber sin ret til evt. præmie, hvis spilleren ikke er til stede ved præmieoverrækkelsen (med mindre der er indgået en aftale med turneringsledelsen). Spilleren bevarer i alle tilfælde sin placering. Der tilstræbes en præmiefordeling i forhold til række-størrelse.

Klager

En klage over brud på etikette i forbindelse med en turnering skal være Turneringsledelsen i hænde senest 1 dag efter turneringen.

Doping

Spilleren er underlagt de til enhver tid gældende regler, men i praksis er det dog kun deltagere i eliteturneringer i DGU-regi der skal være opmærksomme på disse regler.

Turneringsledelse

Turneringsledelsen/komiteen fungerer som turneringens dommer, eventuelt med assistance fra en ekstern regelkyndig person, og træffer alene og endeligt alle afgørelser i spørgsmål om regler og betingelser, herunder forståelse og anvendelse af den enkelte turnerings bestemmelser.

Opdateret 29/3/2023 Turneringsudvalget