Dameklubbens hjemmeside i Gilleleje Golfklub

Vedtægter

Vedtægter for Dameklubben i Gilleleje Golfklub

§ 1

Klubbens navn er Dameklubben, dens hjemsted er Gilleleje Golfklub i Gribskov Kommune.

Klubbens formål er at varetage damernes interesser i Gilleleje Golfklub, samt at arrangere golfturneringer en formiddag hver uge I sæsonen.

§ 2

Som medlemmer kan optages kvindelige seniorer og ungseniorer, der er aktive medlemmer af Gilleleje golfklub.

§ 3

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen eller af bestyrelsen, hvis det ikke overstiger seneste års kontingent. Klubbens æresmedlemmer er kontingentfrie.

Restance med kontingent ud over 3 mdr. medfører eksklusion, med mindre bestyrelsen på grund af særlige omstændigheder finder grund til at afvige herfra.

§ 4

Medlemskab i klubben er gældende for ét år.

§ 5

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og træffer afgørelser i alle de af klubbens anliggender, hvor det ikke i disse vedtægter er overladt til bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal, hvor disse vedtægter ikke foreskriver andet.

På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende afholdes skriftlig afstemning. Stemmeafgivning kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Ordinær generalforsamling afholdes en formiddag ved sæsonafslutning. Til generalforsamlingen indkaldes medlemmerne med mindst tre ugers varsel ved opslag på Dameklubbens tavle i Klubhuset.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt angive tid og sted for generalforsamlingens afholdelse. Det skal endvidere oplyses hvilke bestyrelsesmedlemmer der afgår, samt hvilke bestyrelsesmedlemmer der foreslås til nyvalg eller genvalg.

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på den ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger inden generalforsamlingen.

Senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, skal de fuldstændige forslag fra medlemmer og bestyrelse fremlægges til eftersyn for medlemmerne på Dameklubbens tavle.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 20 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen derom. En sådan begæring skal indeholde de forslag, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal, hvis den begæres af andre end bestyrelsen, afholdes inden 6 uger efter, at bestyrelsen har modtaget begæringen. Den indkaldes med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

§ 6

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Fastansættelse af kontingent

5. Forslag fra bestyrelsen

6. Forslag fra medlemmer

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Eventuelt

Dirigenten afgør suverænt alle procedurespørgsmål vedrørende generalforsamlingens afvikling.

§ 7

Bestyrelsen består af 4-6 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, idet 2-3 afgår hver andet år. Genvalg kan finde sted. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 21 år. I tilfælde af forfald substituerer bestyrelsen sig selv indtil næste ordinære generalforsamling.

§ 8

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og udpege udvalgsmedlemmerne. Bestyrelsen indstiller et bestyrelsesmedlem til matchkomiteen i Gilleleje Golfklub.

§ 9

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer. Den fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 10

Bestyrelsen har den daglige ledelse af Dameklubben og træffer med bindende virkning beslutninger i Dameklubbens anliggender.

Dameklubben tegnes af formanden og sekretæren i forening, eller én af disse sammen med kassereren.

For de af bestyrelsen på Dameklubbens vegne indgåede forpligtelser, hæfter alene Dameklubbens formue.

§ 11

Klubbens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september. Bestyrelsen afgiver regnskabet til revision.

§ 12

Golf- og ordensregler, som er fastsat for Gilleleje Golfklub, gælder også for Dameklubben.

§ 13

Til vedtagelse af ændringer i disse vedtægter og til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer for forslaget.

Såfremt 2/3 af medlemmerne ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede medlemmer, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling, der afholdes mindst 14 dage og senest 30 dage efter den første generalforsamling, og forslaget kan da her vedtages af 2/3 af de repræsenterede medlemmer uanset antal.

§ 14

I tilfælde af klubbens opløsning træffer generalforsamlingen, ved simpelt stemmeflertal, afgørelser vedrørende den endelige opløsning, samt fastsætter bestemmelser om den nærmere fremgangsmåde ved afviklingen af klubbens formueforhold. Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder Gilleleje Golfklub.

Dameklubbens vedtægter er løbende revideret siden klubbens stiftelse i 1971.