Onsdagspigernes hjemmeside i Gilleleje Golfklub

Vedtægter

Onsdagspigernes vedtægter som vedtaget på generalforsamlingen.

Navn
§ 1

Klubbens navn er ”ONSDAGSPIGERNE” og er en underklub i Gilleleje Golf Klub.

Formål
§ 2

ONSDAGSPIGERNE’s formål er at give nye medlemmer, nybegyndere og gamle medlemmer af Gilleleje Golf Klub lejlighed til at deltage i et klubliv og derigennem møde andre medlemmer.
Turneringernes starttidspunkt forsøges derfor lagt så sent, at flest mulige kan deltage.

Medlemmer
§ 3

Som medlemmer kan optages alle kvinder i Gilleleje Golf Klub, der er ungseniorer eller seniorer, uanset om de har handicap eller ej. Indmeldelse skal ske til bestyrelsen. Medlemskabet er gyldigt, når årskontingent er betalt.
Ikke-medlemmer af ONSDAGSPIGERNE kan deltage i turneringer mod et gebyr på p.t. 35 kr. (fastsat på generalforsamlingen i september 2011) inkl. turneringsfee på p.t. 10 kr. Ikke-medlemmer kan kun deltage 3 gange på en sæson og deltager på lige fod i præmierækken.
Spillere, der ikke har et klubhandicap, sættes til hcp. 48.

Kontingent
§ 4

Kontingent og turneringsfee anvendes til præmier, fødselsdags- og afslutningsfest. Det er ikke klubbens intension, at der skal oparbejdes et vedvarende overskud, men kassen skal blot ”løbe rundt”.

Bestyrelsen
§ 5

Stk. 1 Bestyrelsen består af op til 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for en 2-årig periode
Stk. 2 Genvalg kan finde sted
Stk. 3 Formand og næstformand kan dog ikke udtræde af bestyrelsen samme år. Dette for at sikre kontinuiteten
Stk. 4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer
Stk. 5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger
Stk. 6 Kassereren og formanden kan hver for sig disponere over foreningens midler i forbindelse med den daglige drift.

Generalforsamling
§ 6

Stk. 1 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Kun den kan give eller ændre vedtægterne
Stk. 2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i slutningen af sæsonen, dog senest den 1. november.
Stk. 3 Medlemmerne indkaldes ved opslag på tavlen i klubhuset under ”ONSDAGSPIGERNE” med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om dagsorden, regnskab samt evt. forslag, der skal behandles
Stk. 4 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen
Stk. 5 På generalforsamlingen fastsættes næste års kontingent samt turneringsfee. Desuden fastsættes gebyr for ikke-medlemmer
Stk. 6 Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Valg til bestyrelsen
5. Fastsættelse af kontingent, og turneringsfee og gebyr for ikke-medlemmer
6. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Stk. 7 Indlevering af forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. august i det år, hvor forslaget ønskes behandlet.

Turneringsprogram
§ 7

Bestyrelsen udarbejder sæsonens program, som udsendes til alle kvindelige medlemmer af Gilleleje Golf Klub. Programmet udsendes sammen med orientering om kontingent og turneringsfee.

Deltagelse i turneringer
§ 8

For at deltage i turneringer skal medlemmer før start tilmelde sig hos turneringsledelsen, der er klar en halv time før første start.
Første start er p.t. kl. 15.00, og medlemmerne går ud nogenlunde i den rækkefølge, de ankommer. Det bør tilstræbes, at medlemmerne ”blander” sig mest muligt for at sikre, at også nye medlemmer hurtig lærer alle at kende. Spillere, der starter før de fastsatte starttider, regnes ikke for at være deltagere i ONSDAGSPIGERNE’s turnering.
I alle turneringer skal der føres scorekort, som afleveres til turneringslederen i udfyldt stand, d.v.s. sammentalt og underskrevet. Hvis et scorekort er forkert udfyldt, vil det ikke tælle i turneringen.

Vedtægtsændringer
§ 9

Vedtagelse af ændringer i disse vedtægter og beslutning om klubbens opløsning kræver, at mindst 2/3 af alle medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer for forslaget. Såfremt 2/3 af medlemmerne ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede medlemmer, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling, der afholdes mindst 14 dage og senest 30 dage efter den første generalforsamling. Forslaget kan da vedtages af 2/3 af de repræsenterede medlemmer uanset antal.

I tilfælde af klubbens opløsning træffer generalforsamlingen, ved simpelt stemmeflertal, afgørelser vedrørende den endelige opløsning, samt fastsætter bestemmelser om den nærmere fremgangsmåde ved afviklingen af klubbens formueforhold. Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder Gilleleje Golfklubs juniorarbejde.