Vision og vedtægter

Vision for Gilleleje Golfklub:

Gilleleje Golfklub skal være blandt Danmarks bedste medlemsejede golfklubber.

 • GGKs faciliteter, baner, træningsområder og klubhus, skal løbende justeres og vedligeholdes, så de er på et tidssvarende niveau, og så banerne i videst muligt omfang kan holdes åbne året rundt.
 • GGK skal have fokus på det sociale og medlemsengagerede arbejde, så medlemmerne ”føler sig hjemme”, og greenfee gæster føler sig velkomne og bliver en oplevelse rigere.
 • GGK skal tilbyde sportslige og sociale aktiviteter, der appellerer bredt til medlemmer og gæster og skal løbende søge at skabe rammer, der motiverer medlemmerne til at udvikle deres golftalent og til at deltage aktivt i klublivet.
 • GGK skal have engagerede, velkvalificerede og kompetente medarbejdere, som overordnet ledes og motiveres af en kompetent og engageret bestyrelse, samt have en restaurant, der i sit daglige virke understøtter klubbens målsætninger.
 • GGK skal på både kort og lang sigt konsolidere sig og dermed fastholde en sund økonomi.

Vedtægter for Gilleleje Golfklub:


§ 1.
Klubbens navn er Gilleleje Golfklub, dens hjemsted er Gribskov Kommune.
Klubbens formål er at eje og drive en golfbane på mindst 18 huller, beliggende Sophienlund Allé 11-13, 3250 Gilleleje, for her at give medlemmerne mulighed for at dyrke golf, samt i øvrigt at udbrede kendskabet til og færdigheden i golf.
Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union

§ 2
Som medlemmer kan optages personer, og såfremt bestyrelsen træffer beslutning herom, kan som medlemmer tillige optages firmaer og institutioner.
Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer og bestyrelsen fastsætter antallet af aktive medlemmer
Passive medlemmer har ikke ret til spil på banen eller brug af træningsfaciliteter, men har adgang til klubhuset og klubbens medlemsarrangementer.
Aktive medlemmers adgang til banen betinges af den til enhver tid gældende spilletilladelse, der dokumenterer medlemmets golffærdigheder
Omfanget af tilladelsen fastsættes af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan regulere antallet af aktive medlemmer ved, at tilgang periodevis begrænses. I så tilfælde føres venteliste efter bestyrelsens retningslinjer.

§3
Medlemskontingent godkendes af generalforsamlingen for følgende kategorier af medlemmer:

 1. Fuldtidsmedlemsskab = Seniormedlemsskab,
  2. Ungsenior, 18-25 år, begge inklusive med førstkommende 1. januar som skæringsdato.
  3. Junior, indtil det fyldte 18. år pr. førstkommende 1. januar.
  4. Passive medlemmer.
  5. Flexmedlemmer

For så vidt medlemskontingentet ikke overstiger seneste års kontingent med tillæg af forhøjelse i henhold til nettoprisindeks i henhold til Danmarks Statistik. med oprunding til første Kr. 100,- fastsættes det af Bestyrelsen. Enhver afvigelse herfra forelægges generalforsamlingen til afgørelse.
Kontingent og eventuelt indskud fastsættes af Bestyrelsen med virkning til først kommende generalforsamling hvor kontingent og eventuelt indskud for den pågældende kategori herefter godkendes af generalforsamlingen.
Bestyrelsen fastsætter betingelserne og taksterne for greenfee-spil, samt kontingentet for prøvemedlemskaber og introduktionstilbud
Klubbens æresmedlemmer er kontingentfrie. Æresmedlemskaber tildeles af bestyrelsen.
Juniorer, der overgår som ungseniorer, og ungseniorer, der overgår som seniorer, betaler ikke overgangsindskud, hvis medlemskabet har bestået mere end 36 måneder før overgangen. Har medlemskabet bestået mindre end 36 måneder, betales et overgangsindskud på 50 % af det til enhver tid gældende indmeldelsesindskud for den gruppe, man rykker op i.
De af medlemmerne betalte indmeldelses- og overgangsindskud kan ikke forlanges tilbagebetalt ved ophør af medlemskab. Har et medlem én gang betalt indmeldelsesindskud og ønsker at melde sig passiv, kan han/hun genindtræde som aktiv i samme medlemskategori mod at betale tillægsindmeldelsesindskud svarende til differencen mellem indmeldelsesindskud gældende på det tidspunkt hvor man overgår til passivt medlemskab og det indmeldelsesindskud som gælder på genindtrædelsestidspunktet.
Forudsætningen er, at medlemskabet (aktivt eller passivt) ikke på noget tidspunkt har været afbrudt før genindtræden som aktiv. Genoptagelse af aktivt medlemskab fra passivt medlemskab kan dog først ske efter mindst et års passivt medlemskab.
Ved kontingentbetaling efter udløbet af den fastsatte betalingsfrist er bestyrelsen berettiget til at fastsætte og opkræve et administrationsgebyr, som skal indbetales samtidig med restancen.
Restance med kontingent, indmeldelsesindskud eller administrationsgebyr, udover 1 måned fra forfaldsdag, medfører suspension af samtlige medlemsrettigheder. Restancer udover 2 måneder fra forfaldsdag medfører eksklusion, samt evt. overgivelse til inkasso med mindre bestyrelsen på grund af særlige omstændigheder finder grund til at afvige herfra.
Såfremt der føres venteliste, indføres medlemmet på denne, når medlemskabet begæres genoptaget.
Gammel gæld af ovennævnte art skal være afregnet, før genoptagelse kan finde sted.

§4
Medlemskab i klubben er bindende for et kalenderår. Derefter kan udmeldelse eller overflytning til passivt medlem ske skriftligt til bestyrelsen senest den 1. oktober med virkning fra førstkommende 1. januar.
I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere herfor.

§5
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og træffer afgørelser i alle de af klubbens anliggender, hvor det ikke i disse vedtægter er overladt til bestyrelsen eller de særlige udvalg.
Alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance og som ifølge dansk lov er personligt myndige, har stemmeret med hver én stemme. Stemme kan afgives i henhold til skriftlig fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem, gældende for en enkelt generalforsamling. Et medlem kan kun repræsentere op til to fuldmagtsgivere. Fuldmagt afleveres til bestyrelsen forud for generalforsamlingens åbning.
Juniorer skal gøre deres indflydelse gældende gennem juniorudvalget
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal, hvor disse vedtægter ikke foreskriver andet.
På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende afholdes skriftlig afstemning.
Ordinær generalforsamling afholdes i Gribskov Kommune hvert år inden udgangen af april måned. Til generalforsamlingen indkaldes medlemmerne med mindst 3 ugers varsel elektronisk pr. e-mail. Indkaldelsen vil ydermere blive lagt på klubbens hjemmeside samt på GOLFBOX
Bestyrelsen kan beslutte, at en generalforsamling afholdes digitalt.
Beslutningen kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt angive tid og sted for generalforsamlingens afholdelse. Det skal endvidere oplyses, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der afgår, samt hvilke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der foreslås til nyvalg eller genvalg.
Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på den ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen inden udgangen af januar måned.
Indstilling af kandidater til bestyrelsen skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 15. februar således at disse skal kunne præsenteres sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen
Senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse skal de fuldstændige forslag fra medlemmer og bestyrelse fremlægges til eftersyn for medlemmerne i klubbens sekretariat.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer fremsender skriftlig begæring til bestyrelsen herom. En sådan begæring skal indeholde de forslag, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal, hvis den ønskes afholdt af andre end bestyrelsen, afholdes inden 6 uger efter, at bestyrelsen har modtaget begæringen.
Den indkaldes med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Udsendelsen sker på samme måde som ved den ordinære generalforsamling.

§6
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Godkendelse af indskud og evt. af medlemskontingenter.
 5. Forslag fra bestyrelsen.
 6. Forslag fra medlemmer.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

Dirigenten afgør suverænt alle procedurespørgsmål vedrørende generalforsamlingens afvikling.

§7
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Valgbare til bestyrelsen er aktive medlemmer, der er fyldt 21 år.
Kommer antal af bestyrelsesmedlemmer ved afgang under det antal der var efter sidste generalforsamling kan bestyrelsen supplere sig selv op til dette antal, med gyldighed indtil nærmest følgende generalforsamling.

§8
Bestyrelsen udpeger løbende de udvalg, der måtte være behov for.
Medlemmer af disse udvalg behøver ikke at være medlemmer af bestyrelsen.
Der kan i klubben, med bestyrelsens accept, oprettes ”underklubber”, som benytter klubbens faciliteter og varetager en særlig medlemsgruppes interesser. Underklubben vælger selv sin ledelse. Bestyrelsen fastlægger rammerne for underklubbens benyttelse af klubbens faciliteter

§9
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Den fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§10
Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens anliggender, herunder også optagelse af lån. Bestyrelsen skal have adgang til, at klubben indhenter bevilling til beværtning med ret til udskænkning af stærke drikke i klublokalerne. Til køb og salg af fast ejendom kræves der dog godkendelse af generalforsamlingen.
Bestyrelsen ansætter enhver nødvendig lønnet medhjælp, og træffer bestemmelse om løn- og andre ansættelsesforhold.
Klubben tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Ved salg og pantsætning af fast ejendom tegnes klubben dog af den samlede bestyrelse.
Bestyrelsen kan meddele specialfuldmagt.
For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

§11
Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
Det reviderede regnskab kan udsendes sammen med indkaldelse til den ordinære generalforsamling, og skal være fremlagt i sekretariatet til eftersyn senest 2 uger før denne.

§12
For golfspillet gælder de af ”The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews” fastsatte regler.
Bestyrelsen fastsætter de lokale regler for ordenens opretholdelse.
Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter disse regler i klubbens lokaler, på banen og de af klubben ejede arealer i øvrigt.
Overtrædelse af reglerne kan bestyrelsen straffe med fratagelse af ret til at færdes i klubhuset og/eller udelukkelse fra spil på banen i indtil 3 måneder, eller, ved grovere overtrædelse, med udelukkelse fra klubben – dog, i dette tilfælde under rekurs over for generalforsamlingen.
Indbringelse for generalforsamlingen har dog ikke opsættende virkning. Enhver disciplinærstraf kan af det enkelte medlem omgående indankes til Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg. Handicap for medlemmer fastsættes efter de af DGU fastlagte regler (Handicapsystemet). Handicapfastsættelse administreres af bestyrelsen gennem dennes handicapudvalg.

§13
Til vedtagelse af ændringer i disse vedtægter og til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer for forslaget. Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede medlemmer, indkalder bestyrelsen med en forudgående frist på mindst 8 dage til en ny generalforsamling, der afholdes mindst 14 dage og senest 30 dage efter den første generalforsamling, og forslaget kan da her vedtages af 2/3 af de repræsenterede, stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

§14
I tilfælde af klubbens opløsning træffer generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal afgørelse vedrørende den endelige opløsning samt fastsætter bestemmelser om den nærmere fremgangsmåde ved afviklingen af klubbens formueforhold
Et evt. overskud ved opløsning skal tilfalde en anden forening m.v. eller religiøse samfund mv. som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.

Opdateret den 15. juli 2021

49 71 80 56 – info@ggk.dk – Sophienlund Allé 13, 3250 Gilleleje