Hvad har formanden taget med sig fra medlemsmødet?

Først en stor tak til de mange fremmødte den 24. september.
Over 150 deltagere til et møde som uheldigvis måtte gennemføres på en søndag eftermiddag, da andre muligheder ikke var mulige.

Mere end 150 deltagere kom til medlemsmøde i Gilleleje Golfklub

Til min indledende præsentation af GGK-status per ultimo august var der ikke særlige bemærkninger, før jeg kom til punktet restauranten.
Jeg åbnede selv for diskussionen om åbningstider og bemanding.
Uden at referere til enkeltpersoner blev det klart fremført af mange medlemmer, at servicegraden ikke levede op til deres forventninger.
Gik man ud efter kl. 14, var der ofte lukket når man kom ind, og man var henvist til at søge andre steder hen.
Ved større arrangementer som f.eks. Herreklubbens spiseaften er der ikke kapacitet til at servicere andre kunder.
”Hul 19” er det sociale midtpunkt og skal være det samlende punkt for medlemmerne, være det sig på terrassen eller i restauranten.
Der er ikke variation nok i menuen til medlemmer, der jævnligt kommer i restauranten.
Så længe restauranten ikke lever op til medlemmernes forventninger, ses behovet for en gennemgribende renovering ikke at være relevant.
Maden er på et langt bedre niveau end tidligere.
Jeg udtrykte min enighed i alt væsentligt i de ovennævnte punkter
Der er nedsat et Restaurant-udvalg med repræsentanter fra bestyrelsen, klubledelsen, underklubberne, Klub 36, eliten og forpagterne, som mødes den 11. oktober 2023. Her vil vi tage hul på diskussionen af ovenstående problemstillinger med forpagterne.

Niels Bruun med gennemgangen af ombygningsprojektet for klubhuset i GGK

Niels Bruun ved fremlæggelsen.

Fremlæggelse af bygningsprojekt

Diskussionen blev desværre, i alt for høj grad, præget af den tidligere diskussion om restaurantens forhold.
Bestyrelsen sætter ikke yderligere tiltag i gang før vi føler, at flertallet af medlemmerne er mere tilfredse med servicegraden i restauranten.
Dette ændrer dog ikke ved:
Jeg synes alt i alt, at både Niels Bruuns og Sigurds fremlægning var gode.
Vi vil offentliggøre de plancher som Niels B. og Sigurd viste på medlemsmødet på vores hjemmeside. Vi vil også stille modellen, som arkitekt Niels Bruun har lavet, frem i klubben så alle kan studere den nærmere.
Der er helt selvfølgelig forskellige holdninger til projektet, som fra forskellig side blev fremført af medlemmerne.
”Hul 19” er det vigtigste. Der skal være hygge og samlingspunkterne er terrassen og baren.
Det skal dog være klart for alle, at der skal gøres noget ved bygningsmassen, ellers ender den med at falde ned om ørerne på os.
Ved den afsluttende meningstilkendegivelse, om hvorvidt bestyrelsen skulle arbejde videre med projektet, var der en positiv tilkendegivelse i forholdet 4 til 1 for projektet.
Vi har drift- og vedligeholdelsesomkostninger på ca. 300.000 kr. om året, og denne omkostning vil stige fremover, hvis vi ikke gør noget.
Vi forventer at kunne spare ca. 100.000 kr. på denne post efter en ombygning.
Vi har desuden indkalkuleret en reserve på op til 22% i forkalkulationen.
Vi vil gennemføre en licitation, der så godt som muligt sikrer os mod budgetoverskridelser.
Vi starter ikke projektet op, før vi har et tilfredsstillende aftale- og prisgrundlag samt finansiering på plads.
Og sidst, men ikke mindst vil det blive forelagt medlemmerne på en generalforsamling.
Arkitekstens model af den mulige ombygning i GGK

Richardt Juhl viser MAsterplanen for banen til medlemmerne i Gilleleje Golfklub

Richardt Juhl fra baneudvalget forklarer om Masterplanen

MASTERPLAN for banen

Masterplanen, som blev præsenteret af Richardt, gav ikke anledning til en større diskussion, men mere spørgsmål af opklarende karakter.
Vi har fået et godt servicetjek af banen, og erkender, at der ikke er behov for markante ændringer på banen og kun ændringer, som vi i stor udstrækning kan gennemføre med egne ressourcer.
Vi har nu den retning, som banen skal udvikles i over de næste mange år.
Masterplan for banen i Gilleleje Golfklub
Venlig hilsen
Niels Freiesleben
Formand Gilleleje Golfklub