Baneaktiviteter

5/3
De prioriterede udviklingsopgaver i 2020 er:
1) Fortsættelse af stiprojektet
2) Dræning af problemområderne på flest mulige huller – i første omgang startes der på 5, 6 og 7. hul
3) Dressning af fairways

Bestyrelsen har bevilliget midler til projekterne og der er konkret indkøbt en stor og professionel sandspreder. Dressningsprojektet er flerårigt – og om 4-6 år vil det have en synlig effekt på jævnhed og vandafledningsevne af fairways.
En å på hul 9 er under projektering. Bestyrelsen har vedtaget at de to søer på 9. skal forbindes. Men den konkrete udformning er fortsat i støbeskeen.

Greenkeeperne: i 2020 har vi 5 fuldtidsansatte + en lærling

2019

23/5: “Bølge-buler” på fairways
Der er behov for dressning og planering af fairways. Projektet er undervejs.

29/4“Vinterreglen” er ophævet

2/4 : Banemarkeringer – nyt
Strafområder vil udelukkende være markeret med røde pæle.
Areal under reparation: Blå pæle – og i tilfælde af spilleforbud: – blå pæle med grøn top

25/3: Stiprojekt
Bestyrelsen bevilgede, ultimo 2018, midler til et delprojekt vedr. kørestier langs alle banens huller. Greenkeeperne har knoklet på og, udover diverse småforlængelser af eksisterende stier, er der nu lavet stier på hul 3 og 4, og 6 og 10. Stierne er typisk placeret i roughkanten – stierne afsluttes med et lag slotsgrus, der vil give dem en homogen, stabil og lys finish.
Kørestier tjener flere formål – hvoraf det vigtigste er en sæsonforlængelse for alle klubbens medlemmer, med eller uden et buggy-behov. Stierne vil være pligtige i våde perioder og i store dele af vinterperioden. I den øvrige del af året er buggykørsel forsat tilladt på fairway o.lign.
Afgørende for projektet er sponsoratet fra SCT-Transport, der leverer og forærer klubben alt grusmateriale. Baneudvalget indstiller at projektet forsættes og gennemføres i sin helhed over de kommende to år.

Ang. rimfrost: I den første periode med rimfrost er græsset særligt modtageligt for svamp – og det gælder græsset på hele banen.  Det er derfor nødvendigt at lukke banen. Tid og kemi betyder dog, at græsset senere på vinteren er mindre udsat for efterfølgende svamp, og at det derfor er forsvarligt at spille, selvom der er frost. Greens kræver dog særlige hensyn og lukkes derfor hurtigere – hvilket kan betyde lukninger i den første periode efter at greens  åbnes.

2018

1/9 Status
Der arbejdes nu på eftervirkningerne af tørkeperioden:
På hul 12 og 13 udføres omfattende nivelleringsarbejder pga. sætninger i fairways og semirough. Der udjævnes med harpet muld og nye græsfrø. På disse to huller er den midlertidige lokalregel vedr. oplæg på fairway o.lign. udvidet til oplæg i “alt klippet” – dvs. også i semiroughen.. derudover SKAL der droppes fri fra de nysåede jordarealer – ligesom der skal vises (stort) hensyn ved færdsel og spil – herunder: kun buggy- og trolleykørsel på afmærkede kørestier.

En del fairways har skader efter tørken, der er så store, at der skal efter-sås. Det vil ikke påvirke spillet nævneværdigt – men betyder, at den midlertidige lokalregel om oplæg indenfor en køllelængde på fairways o.lign fastholdes.

Der vil bruges megen greenkeepertid på disse to opgaver. Vi beder om forståelse for at dette arbejde har 1. prioritet.

7/6 Tørke
Tørken sætter sine spor på banen – desværre accentueret af at ca. 20 sprinklerhoveder skulle udskiftes. Det er nu gjort. Men på trods af at teesteder og greens vandes hver nat, er det svært at matche udtørringen om dagen. Det er med andre ord ikke kun landbruget der savner nedbør.

Træningsarealet: Tørken (og vinteren) driller også her, og det tager længere tid end forventet at kunne ibrugtage faciliteterne. Reelt vil puttegreenen ved 1. teested først have samme stand som banens øvrige greens til næste år, hvilket taler for en længere udsættelse. Til gengæld håber vi, at indspilsområdet kan bruges rimelig snart.  Arbejdet med øvebunkeren igangsættes snarest.

Fairwaybunkeren på hul 6 er under nedlæggelse og er markeret med blå pæle – altså nærmeste punkt for lempelse (der ikke er nærmere hullet), plus en køllelængde. Dvs. man skal nogle gange droppe ind mod roughen, det samme gælder AUR-arealerne på hul 12, i begge tilfælde har man derfor muligheden for at spille bolden som den ligger.

I øvrigt: Greens er kommet sig efter rilleskæringen – og nærmer sig vanlig standard – men er fortsat påvirket af mosbehandlingen, eftersåningen og nu tørken.

20/5 Greens
På trods af de flotte og hurtige greens sidste år – var der udviklet mos på en del greens.
Det er nødvendigt at bekæmpe, og det er årsagen til at vi på en del greens har bare pletter – her medio maj. Derudover har det været nødvendigt at rilleskære og efterså græs på alle greens – og samlet giver det desværre nogle greens der er under vores sædvanlige standard.

Men – det vil ikke vare evigt! Greenkeeperne gør alt for at vi hurtigt kommer tilbage til vanlig standard.

I øvrigt:

Her medio maj er den manglende nedbør også begyndt at sætte sine spor på fairways m.m.  Men det kan kun vejrguderne reparere på. Vi andre må nyde at der pludselig er ekstra længde på vores slag.

I øvrigt har der været meget positive tilbagemeldinger på de tiltag der er blevet lavet i vinterens løb – bl.a. den nye kanal på hul 4. afdræningen af “kilden” på hul 5, forlængelsen af åen i roughen på hul 6 (der er med til at afdræne fairwayen).

Baneudvalget