Baneaktiviteter

27/11 2021
Baneudvalg og bestyrelse er enige i, at der i 2022 og i de kommende år, færdiggøres følgende større og mindre projekter på banen og omkring klubhuset. Når arbejderne igangsættes forsøger vi at holde hjemmesiden ajour med “aktuelle banetiltag”.

Projekter der er igang
Etablering af Bøgehæk mellem puttinggreen og parkeringspladsen. Men ikke udvidelse af puttingsgreenen.

Færdiggørelse af stiprojektet

Dræning af våde områder på fairway og i semirough: Hullerne 8, 9, 10 og 18 er netop lavet, og der fortsættes med 3, 4, 9, 12,13 og 14.

Dressning af fairways: En løbende opgave hvor alle fairways dresses mindst en gang om året og udvalgte områder flere gange.

Nye større projekter
Det undersøges om der kan etableres en mindre sø og en å ved siden af og bag greenen på 18. Projektet vurderes både teknisk, æstetisk og sportsligt og hvis baneudvalg og bestyrelse er enige, fremlægges forslaget for en generalforsamling.

Søen mellem hul 10 og 16 forlænges frem mod teestederne på hul 16. Dvs. store dele af bevoksningen langs teestederne forsvinder og erstattes af et vandspejl. Projektet udføres i samarbejde med Henning/SCT.

Bunkere
Det prioriteres at der skiftes sand i flest mulige bunkere i 2022 – og resten i 2023.
Der udarbejdes henover vinteren en samlet plan for bunker-nedlæggelser/forandringer – men under alle omstændigheder omdannes den venstre greenbunker på hul 5 til run-off-område i 2022. I løbet af 2022 vurderes det, om der er andre bunkerforandringer der kan nås.

Blomster
Miljøudvalget arbejder med en udvidelse af arealerne hvor vi forsøger at få flere blomster på vores bane og eftersår de arealer vi igangsatte sidste år. Projektet udføres i samarbejde med en ekstern anlægsgartner og forhåbentligt flere frivillige, og vi kan forvente at se mange flere blomster på banen i 2022 og i årene fremover.

Udslagsområdet på hul 13
Bunker nedlægges, beplantning mellem hul 12 og 13 gennemføres, åen oprenses og arealet inden udjævnes, den første klump buske og træer ved åen fældes  og der etableres fairway og semirough i hele “trekanten”
På sigt vil dette betyde at vores to lokalregler på hul 13 kan afskaffes.

Adskillelse af huller med øget beplantning
Gilleleje skal fortsat være en ”åbent landskab-bane” – men det betyder ikke, at der ikke mellem flere huller kan etableres beplantninger der fremmer oplevelsen af at hullet både visuelt og hørbart er adskilt fra andre huller. Konkret skal 12 og 13 adskilles helt –  og  arealet mellem 7 og 8 tænkes beplantet med vandsugende træer som f.eks. birk. Der kan evt. også plantes enkelte træer mellem 6 og 7. Ligesom hullerne 11/17 18 godt kan adskilles yderligere. Om muligt plantes der rimelig store træer fra en start.

(Mindre..) projekter som greenkeeperne/viceværten laver når det måtte passe

1) Bedet til højre for udgangen fra 18. ved klubhuset – beskæring/ oprydning og Rododendron

2) Runoff-området bag 6. green (og muligvis 13.)  udjævnes og eftersås

3) Der udføres forskellige beskæringer i vinterens løb – Jan og Tommy ser bla. på poplerne bag 10.

4) Hul 5s teesteder hæves fordi de ligger relativt lavt ifht. sti-arealet ved siden af.

5) Oprensning af de søer og åer som vi kan bearbejde med egne maskiner i kombination med en udefrakommende entreprenør.

6) Sti fra hvor pumpehuset stod og hen til tee 10.

7) Henning/SCT – låner os en professionel tromle – til at jævne drivingrangen – og vi ser om den også kan jævne 12. og 13.

8) Green 3  på Par-3 banen lægges om.

9) Der etableres jernkant ind mod bevoksningen mod greenkeepergården ved 10. Træerne studses evt. – men det er fortsat vigtigt at bygningerne ”skjules mest muligt”

10) Halvtag ved greenkeepergården bag 2. tee.

Øvrigt

Vinterbanen 2021/22 vil i første omgang omfatte hullerne 1-11 samt hul 15. Senere kan 12/13/14 muligvis komme til. På længere sigt er det naturligvis målet at vi kan spille på alle 18 huller hele året.

Tee 41
Løsningen med placeringen i starten af fairwayen fastholdes, dvs. der etableres ikke særlige teesteder. Til gengæld synliggøres teestederne – evt. med 2 orange klodser og græsses klippes ned til forgreen-højde

49 71 80 56 – info@ggk.dk – Sophienlund Allé 13, 3250 Gilleleje